Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, 24/2018 in 43/2019) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016 in 26/2017) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 8. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel

SKLEP O CENAH STORITVE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA

1. člen

S tem Sklepom se določijo cene storitev pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka.

2. člen

Cene izvajanja storitev pokopališke dejavnosti v Občini Škofja Loka znašajo:

OPIS FAKTOR CENA
1. Grobnina za:
enojni grob 1 24,59
dvojni grob 2 49,18
otroški grob 0,6 14,75
vrstni grob 1 24,59
grobnica do 4 prostore 4 98,36
grobnica več kot 4 prostore 6 147,54
povečani grob (max. šest) 1 x št. Možnih pokopov 24,59 x št. Možnih pokopov
žarni grob 0,6 14,75
raztros 1 24,59
2. Najem vežice na dan 91,32
3. Storitve grobarjev
pokop s krsto 510,00
pokop z žaro in raztros 210,00
prekop s krsto 512,33
prekop z žaro 95,00
4. Pogrebna pristojbina za uporabo pokopališča 73,77
5. Izdaja soglasja 30,00
6. Prostor za graviranje podatkov na granitni plošči – raztros pepela na Centralnem pokopališču Lipica 30,00

 

Cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost.

 

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list S, št. 5/18) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo – UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 35/2016, 26/2017 in 23/2021) je občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 22. redni seji dne 1.12.2021 sprejel

 

SKLEP O CENI STORITVE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE V OBČINI ŠKOFJA LOKA

1. člen

S tem Sklepom se določi cena storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v Občini Škofja Loka.

2. člen

Cena storitve obvezne gospodarske javne službe:

NAZIV STORITVE CENA BREZ DDV EM
24-urna dežurna služba 206,50 € €/pokojnik